Taula comparativa a3ERP

La versió a3ERP | Premium equival a la versió a3ERP | Plus i els mòduls de CRM, expedients, producció i In&Out

a3ERP
base
a3ERP
profesional
a3ERP
plus
Factures i albarans
Llistat i càlcul de comissions
Tarifes de venda
Tarifes de compra
Generació automàtica d’assentaments i venciments
Codis de barres
Factura electrònica
Comandes
Pressupostos
Kits en vendes
Generació automàtica d’albarans de venda
Facturació automàtica de comandes i albarans de compra
Facturació periòdica (quotes)
Polítiques de preus i descomptes
Polítiques de comissions
Material en dipòsit
Gestió de condicions d’entrega
a3ERP
base
a3ERP
profesional
a3ERP
plus
Albarans de regularització i traspàs
Inventari
Gestió de transportistes
Multimagatzem
Consulta de moviments de stock
Valoració a preu mig ponderat
Recàlcul de l’últim preu de compra
Llistat de stock a un dia
Talles i colors
Control de reserves
Control d’expedicions
Múltiples ubicacions
Números de sèrie
Lots
Dates de caducitat
Anàlisi i rotació de stock
Càlcul de stock mínim, màxim i òptim
Referències d’articles per client i proveïdor
Gestió de rutes i tipus de transport
Recàlcul de costos addicionals
a3ERP
base
a3ERP
profesional
a3ERP
plus
Assentaments patró
Pla comptable fins a 12 dígits
Pas a explotació, tancament i obertura
Prorrates
Gestió IVA/IGIC i IRPF
Models 303, 347 i 390
Models 110, 115, 180, 349 i 340
Impostos especials
Comptabilitat pressupostària
Comptabilitat pressupostària i analítica (1 nivell)
Comptabilitat pressupostària i analítica (fins a 3 nivells)
Legalització de llibres
Gestió d’immobilitzat
Conciliació bancària
Confirming
Intrastat
a3ERP
base
a3ERP
profesional
a3ERP
plus
Gestió de cobraments, pagaments i bestretes
Recepció d’efectes
Emissió i bloqueig d’efectes
Remeses
Suport magnètic SEPA cobraments (B2C, B2B,COR1,CORE)
Suport magnètic SEPA pagaments i abonament cobraments
Suport magnètic SEPA pagaments B2B al descompte
Devolucions
Risc bancari i del client
Tresoreria
a3ERP
base
a3ERP
profesional
a3ERP
plus
Estadístiques analítiques
Estadístiques de compres i vendes
Estadístiques de clients, proveïdors, articles i representants
Estadístiques ABC i mensuals
Estadístiques Comparatives
Cubs Multidimensionals
Enllaç dinàmic amb Excel
a3ERP
base
a3ERP
profesional
a3ERP
plus
Base de dades SQL Server
Multiempresa, multiidioma
Documents definibles
Enllaços amb Microsoft Office
Adaptat a la LOPD
Camps parametritzables
Llistats definibles
Gestió d’avisos i alarmes
Multidivisa